2016

No content

2016

Romashov, V. (In preparation). Expression of Emotion.

2016

Romashov, V. (2016). Detecting Aggressive Emotional States. Unpublished Diploma thesis. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv.